Adatkezelési tájékoztatás kapcsolatfelvételhez telefonon vagy emailen történő jelentkezés és weboldalon történő kapcsolatfelvétel esetén

2018.07.13.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a

MAVIT Építőipari Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:                    2440 Százhalombatta, Damjanich út 22.

cégjegyzékszám:        13-09-085037

adószám:                    12476310-2-13

Telefonszám:             30/986-2928

E-mail cím::               info@mavit.hu

weboldal:                   www.mavit.hu

alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Társaságunk tiszteletben tartja a www.mavit.hu weboldalt látogató természetes személyek magánszféráját, és a jelen Tájékoztatóban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez Ön telefonon, vagy email levelező rendszerből történő jelentkezése esetén   – írásbeli hozzájárulásának megadásáig ráutaló magatartással – önként hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során Társaságunk az Ön által megadott személyes adatait kezelje.

A weboldalt üzemeltető Mavit Kft, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezeli.

 

A tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Arendszergazda Kft

székhely:                    1024 Budapest, Kis Rókus utca 21. 2/1.

cégjegyzékszám:        01-09-984283

elérhetőség:                voros.mihaly@arendszergazda.hu

telefon:                       20/935-1381

Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

(az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

 

Telefonon vagy emailen történő kapcsolatfelvétel, árajánlat kérése

 

A kezelt személyes adatok köre:  

 név (keresztnév, vezetéknév), munkavégzés helye telefonszám, e-mail cím.

 

Adatkezelés célja:

Az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása és a megfelelő ajánlatadás érdekében kapcsolatfelvétel valamint árajánlat megküldése.

Ezen adatok nélkül árajánlat nem adható.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

 

Adatkezelés időtartama:

6 hónap

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az árajánlat adást követően szolgáltatás igénybevétele, vállalkozási szerződés jön létre, úgy az Érintett adatainak kezelésére a „Megrendelés” adatkezelésére vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.

 

Weboldal adatkezelése

 

Weboldalon történő kapcsolatfelvétel, árajánlat kérése – www.mavit.hu weboldalon

A kezelt személyes adatok köre:  

név (keresztnév, vezetéknév), munkavégzés helye, telefonszám, e-mail cím.

 

Adatkezelés célja:

Az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása és a megfelelő ajánlatadás érdekében kapcsolatfelvétel valamint árajánlat megküldése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

 

Adatkezelés időtartama:

6 hónap

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az árajánlat adást követően szolgáltatás igénybevétele, vállalkozási szerződés jön létre, úgy az Érintett adatainak kezelésére a „Megrendelés” adatkezelésére vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.

 

Közösségi oldal – Facebook

 

Adatkezelő a www.facebook.com/MavitBuilding facebook profilt üzemelteti. A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

A kezelt személyes adatok köre:  

Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, közösség oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.

 

Adatkezelés célja:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen.

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Az érintettek jogai

1.

A tájékoztatáshoz való jog:

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein.

A tájékozódáshoz való jogát Ön írásban gyakorolhatja, azonban kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adunk tájékoztatást.

 

2.

A hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:

 • a rá vonatkozó személyes adatok
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát.

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

3.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

6.

Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

7.

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

9.

Visszavonás joga:

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben az Adatkezelőhöz kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti Önt,  a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

 

Ön számára a tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk kivéve, ha:

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 3. a kérelem túlzó.

 

Amennyiben Ön papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az adatok egy másolati példányát ingyenesen átadjuk a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kérünk oldalanként/CD-DVD-nként.

 

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Amennyiben Ön kéri, tájékoztatást adunk, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

 

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

Tiltakozási jog gyakorlása:

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Adatok kezelése:

Az Ön által a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat   Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén, továbbá  elektronikus úton a Társaság 2440 Százhalombatta, Damjanich út 22. szám alatti telephelyen tároljuk.

Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá, kizárólag az Adatkezelő társaság munkatársai

 

Amennyiben kifogása, problémája Társaságunk adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal közvetlenül társaságunkhoz az alábbi elérhetőségen:

 

MAVIT Építőipari Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:                   2440 Százhalombatta, Damjanich út 22.  

Telefonszám:            30/986-2928

E-mail cím::             info@mavit.hu

 

Bírósághoz fordulás joga:

Amennyiben az Ön álláspontja szerint jogait megsértetté, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.

 

Kelt: Százhalombatta, 2018. május 24.

 

                                  

                                                                                               ……………………………………….

            MAVIT Kft.

            képviseletében:         Mánya Zsolt

                                               ügyvezető