Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen szerződés a MAVIT Építőipari Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak a www.mavit.hu weboldalon való tevékenységére vonatkozóan ad tájékoztatást a weboldal látogatóinak.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.mavit.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.mavit.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.mavit.hu/aszf.pdf

 

  1. Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: MAVIT Építőipari Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 22.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: iroda@mavit.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-085037

Adószáma: 12476310-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 23 354 195

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

ARendszergazda Kft.

1024 Budapest, Kisrókus utca 21. 2. em. 1.

+36 20 935 1381

voros.mihaly@arendszergazda.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-984283

Adószám: 14709087-2-41

 

  1. Alapvető rendelkezések:

 

2.1.            A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2.            A jelen Szabályzat 2018. január 08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3.            Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

2.4.            Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

  1. Árajánlat vagy nagyságrendi költségbecslés adása

             (Árajánlat: Helyszíni felmérés vagy végleges tervdokumentáció alapján készülő tételesen kidolgozott, pontos vállalkozói díjkalkuláció. Nagyságrendi költségbecslés: A Felhasználó által küldött adatok, rajzok, képek alapján megbecsült, körülbelüli vállalkozói díj, +/-20%-os eltéréssel.)

 

3.1.            Felhasználó a weboldalon történő árajánlat vagy nagyságrendi költségbecslés kéréssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.2.            Felhasználó az árajánlat vagy nagyságrendi költségbecslés kérés során köteles a saját, valós adatait megadni. Az árajánlat vagy nagyságrendi költségbecslés kérés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus megegyezés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3.            Felhasználó a weboldalon történő nagyságrendi költségbecslés kéréssel nem rendel meg semmit, csak tájékoztatást kér a Szolgáltatótól, ezzel kapcsolatosan díjfizetési kötelezettség nem merül fel. Az árajánlat kérésekor a mindenkor hatályos díjat kell megfizetnie a Felhasználónak a Szolgáltató felé.

 

3.4.        A Felhasználó regisztrációjára nincs szükség a Szolgáltató weboldalán.

 

3.5.        A Felhasználó árajánlat vagy nagyságrendi költségbecslés kérésére, a Szolgáltató 3-4 munkanapon belül válaszol.

 

 

Százhalombatta, 2018.  január 8.

 

Mavit Kft.